Local Organizing Committee

President

°Lih-Jyh Fuh

Chairman

°Li-Deh Lin

Vice Chairman

°Alex Yi-Min Tsai
°Jau-Min Hong

Executive Director

°Chen-Ying Wang     

Deputy Executive Director

°Chien-Ju Lin
°Sheng-Ta Cheng
°Yu-Hwa Pan
°Ya-Yi Chen  
     

Secretary General

°Shiu-Fong Ou 

Deputy Secretary General

°Cho-Yu Lo
°Pei-Wei Hsu

 

Scientific Program Committee

Chairperson

°Yen-Ping Kuo  

Vice-chair

°Cheing-Meei Liu
°Yunn-Jy Chen
°Hao-Hueng Chang
°Chan-Ting Sun        

Member

°Shih-Jung Cheng
°Tong-Mei Wang
°Po-Chun Chang
°Szu-Han Chen
°Chen-Ying Wang

°Che-Chang Tu

 

International Affairs and Procedure Committee

Chairperson

°Yi-Wen Chen  

Vice-chair

°Tsung-Chieh Yang
°Cheng-Hsun Lee

Member

°Chu-Yuan Yeh 

 

Concierge Committee

Chairperson

°Chien-Yang Yeh       

Vice-chair

°Jung-Tsu Chen

Member

°I-Ping Lin
°Wei-Ni Lin
°Yu-Ting Su
°Han-Wei Wang

 

Publication and Internet Services Committee

Chairperson

°Yen-Wen Shen

Vice-chair

°Chia-Yuan Hu  

Member

°Sheng-Hong Chen
°Ya-Chun Chuang
°Shu-Gen Yang
°Chih-Jen Teng
   

 

Reception and Facilities Committee

Chairperson

°Chi-Han Lee    

Vice-chair

°Chun-Ping Chang   

Member

°Huei-Jyun Yin
°Li-Wen Yu
°Kuan-Yu Chiang
°Nan-En Ho
 

         

Financial affairs committee

Chairperson

°So-Hung Chien

Vice-chair

TBA 

Member

°Hsin-Hui Peng                    

°Chia-Hsiu Liu

 

Sponsorship and Exhibition Committee

Chairperson

°Shih-Jung Lin  

Vice-chair

°Chih-Hsun Chen                 
°Chin-Chang Chen

Member 

°Yang-Chin Hsiao   
°Jian-Bin Su 
°Ji-Jong Yan

 

Public Relations Committee

Chairperson

°Yu-Ren Lin      

Vice-chair

°Ming-Tao Chen       

Member

°Hsien-Shu Lin
°Yu-Chun Tung
°Meng-Hao Hung